Test pro identifikaci nadaných dětí v matematice (TIM3–5) byl adaptován do slovenštiny

TIM3–5 je screeningový nástroj, který mohou používat nejen psychologové, ale třeba i učitelé pro identifikaci nadaných dětí v matematice. Test byl vyvinut na INPSY v roce 2017, nyní je metoda dostupná i pro slovenské uživatele.

6. 5. 2024

Bez popisku

Test pro identifikaci nadaných dětí v matematice (TIM3–5) je jednou z mála dostupných metod, které v České republice mohou využít nejen psychologové, ale třeba i učitelé. Test podporuje vyhledávání mimořádně nadaných dětí a dětí s matematickým nadáním ve 3.–5. třídách základní školy. Administrace probíhá formou tužka–papír, jeho vyplnění dětem trvá jednu školní hodinu (45 minut), a vykazuje skvělé psychometrické parametry – mj. velmi dobře predikuje výsledky komplexních testů inteligence. Psychometrický manuál se všemi technickými údaji je veřejně dostupný on-line. Test je skórovaný pomocí pokročilých statistických postupů za využití Raschova modelu – aby to bylo možné, vyhodnocení zajišťuje jednoduchá on-line aplikace, která uživateli poskytuje podrobný report o každém vyšetřeném dítěti, a to včetně analýzy individuálních odpovědí na jednotlivé testové položky.

Test má navíc dvě vzájemně zaměnitelné a zcela rovnocenné formy, které umožňují skupinovou administraci (a zabraňují vzájemnému opisování). TIM3–5 přesto není vhodné pro plošnou administraci celým školním třídám; zejména ve třetích ročnících je pro děti velmi náročný, a průměrné či podprůměrné děti tak může velmi stresovat. Navíc je dostatečně reliabilní (tedy měří s dostatečnou přesností) až v pásmu mírného a vysokého nadprůměru, a u dětí se slabším výkonem tak neposkytuje příliš užitečné informace.

Na Slovensku žádná metoda pro podobné účely neexistuje, a celkově je nabídka psychologických testů menší než v Česku. Z těchto důvodů se výzkumný tým INPSY rozhodl adaptovat TIM3–5 do slovenštiny. Jeho členy byli autoři původního testu (Hynek Cígler, Michal Jabůrek, Ondřej Straka a Šárka Portešová) a navíc i Martina Šintálová (dnes působící v Centru dopravního výzkumu, v.v.i.), která výzkum realizovala v rámci své diplomové práce a zásadní měrou se podílela i na přípravě následujícího odborného článku.

Aby však bylo možné jakoukoli metodu psychologické diagnostiky používat v novém jazykovém či kulturním prostředí, nestačí pouze přeložit potřebné materiály, znění testových položek a podobně. Psychologické testy totiž v různých jazycích a kulturách fungují často rozdílně, a je proto potřeba pomocí příslušných statistických analýz doložit potřebné psychometrické parametry nové jazykové adaptace. Tento postup může být poměrně náročný a může vyžadovat i relativně velké výzkumné vzorky respondentů.

Vzhledem ke značné jazykové a kulturní blízkosti lze však očekávat, že test bude v obou zemích měřit „dostatečně“ stejným způsobem. Výzkumníci proto zvolili alternativní postup s výrazně menším výzkumným vzorkem, který podrobně popisuje čerstvě publikovaná v časopise Československá psychologie. Namísto ověření veškerých psychometrických parametrů se výzkumný tým zaměřil na tzv. analýzu diferenciálního fungování položek (DIF) a analýzu invariance. Ta ověřuje, zda přeložené testové položky fungují stejným způsobem, a zda je tedy „měřítko“ a samotná měřená charakteristika shodná napříč oběma jazykovými verzemi. Celý analytický postup je navíc v duchu otevřené vědy zcela transparentní, statistický skript si může kdokoli prohlédnout v repozitáři Open Science Framework, a data jsou k dispozici na vyžádání u autorů článku.

Uvedený předpoklad se potvrdil. Test měří stejné psychické charakteristiky jako v původní české verzi, a výkon českých a slovenských dětí tak lze přímo srovnávat. Kromě toho byly i ve slovenském vzorku pozorované skvělé psychometrické parametry. TIM3–5 proto bude nově nabízen i slovenským uživatelům: školním psychologům, učitelům a dalším odborníkům.

Byť slovenský vzorek nebyl dostatečný pro konstrukci slovenských testových norem, umožňuje srovnatelnost skórů využití norem českých. Nicméně právě zde narážíme na hlavní limit zvoleného postupu – děti ve slovenském vzorku totiž vykazovaly výrazně vyšší výkon než české děti. Protože neexistují důvody pro takto zásadní rozdíly v populaci českých a slovenských školáků, výzkumný tým se domnívá, že příčinou je způsob tvorby vzorku a další okolnosti, které jsou v článku diskutované. Slovenský uživatel testu tak může s přiměřenou opatrností využívat české normy – podrobnější ověření příčin těchto rozdílů je však dalším úkolem, před kterým výzkumníci stojí.

Reference

  • Plný text studie: Šintálová, M., Cígler, H., Jabůrek, M., Portešová, Šárka, & Straka, O. (2024). Slovenská adaptácia Testu pre identifikáciu matematicky nadaných detí (TIM3–5): možnosti a obmedzenia použitia v praxi. Československá Psychologie, 68(2), 186-207. https://doi.org/10.51561/cspsych.68.2.186
  • Statistický skript a další materiály: Cígler, H., Šintálová, M., & Jabůrek, M. (2024). Slovenská adaptácia Testu pre identifikáciu matematicky nadaných detí (TIM3–5): Možnosti a obmedzenia použitia v praxi. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/6TFV4

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info