Občanství a demokracie

V rámci tématu Občanství a demokracie zkoumáme, jak se individuální psychologické a společenské faktory promítají do občanské participace a politických či meziskupinových postojů mladých lidí. Zajímá nás například, jak si člověk utváří svůj vztah k demokracii, důvěru ve druhé lidi a instituce, občanskou, národní a evropskou identitu, toleranci vůči jiným sociálním skupinám či pocit vlastního vlivu na společenské dění. V souvislosti s občanstvím a demokracií se věnujeme rovněž rozdílům mezi mladými lidmi ze společenské majority a menšin, roli nových médií či občanské socializaci ve školním prostředí.


Projekty

Psychologické procesy propojující občanskou angažovanost s kvalitou života

Projekt si klade za cíl popsat, jakým způsobem může občanské zapojení/angažovanost v mladé dospělosti posilovat, či naopak zhoršovat well-being (pocit osobní pohody úzce spojený s kvalitou života). Pod občanským zapojením rozumíme individuální a kolektivní aktivity s cílem dosáhnout změny či pomáhat ve veřejné sféře, zahrnují širokou škálu aktivit od dobrovolničení po politický protest či participaci v tradiční politice.

více o projektu zde

Bez popisku
Doba trvání projektu

1/2022 - 12/2024

Řešitelé projektu

doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D.

Seznam publikací projektu


Počet publikací: 3


Mezinárodní mezioborový projekt EnTrust vychází ze tří hlavních myšlenek. Za prvé, důvěru a nedůvěru chápeme jako odlišné, stejně důležité a vzájemně provázané dimenze, které charakterizují vztah mezi občanem a vládnutím na různých úrovních. Za druhé, důvěru, nedůvěru a jejich vzájemné vztahy považujeme za kolektivní jevy, které se utvářejí činností, soupeřením a vyjednáním řady aktérů napříč nejrůznějšími oblastmi společenského života. A za třetí, považujeme za nezbytné zkoumat souvislosti důvěry a nedůvěry s ohledem na to, komu konkrétně lidé důvěřují či nedůvěřují - na jaké úrovni (např. lokální či celostátní) a v jakých oblastech. Mezi cíle projektu patří (1) vyvinout interdisciplinární a vícedimenzionální teoretický rámec pro studium vztahů mezi důvěrou a nedůvěrou ve vládnutí, který se bude doplňovat se stávajícími sociologickými, politologickými, psychologickými, etickými a filozofickými přístupy; (2) zmapovat různé "kultury" důvěry a nedůvěry, jejich vývoj a provázanost napříč časem; (3) identifikovat a rozpracovat ověřené nástroje, jak budovat důvěru a zacházet s nedůvěrou; (4) proaktivně informovat veřejnost o našich zjištěních a připravit doporučení pro praxi a pro tvorbu veřejných politik.

více o projektu zde

EnTrust, projekt horizon 2020

Bez popisku
Seznam publikací projektu


Počet publikací: 10


Psychologické determinanty vnímané demokratické legitimity

O demokracii se v posledních letech hovoří v celé řadě souvislostí. Často se skloňuje pojem krize demokracie, uvažuje se nad potřebností a riziky přímé demokracie či se diskutuje o "demokratičnosti" a "nedemokratičnosti" různých rozhodovacích praktik. Cílem naší studie je porozumět, jakým způsobem běžní lidé rozumějí tomu, co to vlastně znamená demokracie, za jak legitimní považují různé demokratické způsoby rozhodování a jak se jejich vnímání demokracie a legitimity mění napříč různými situacemi a kontexty. Výzkum využívá unikátní kombinaci více metod, mimo jiné hloubkové skupinové rozhovory, experiment v laboratorních i terénních podmínkách či dotazníkové šetření.

více o projektu zde

Bez popisku
Seznam publikací projektu


Počet publikací: 7


CATCH-EyoU

Cílem mezinárodního projektu CATCH-EyoU je porozumět, jakými různými způsoby se projevuje aktivní občanství mladých lidí na lokální, národní i celoevropské úrovni. Na rozdíl od dřívějších přístupů zahrnuje naše pojetí aktivního občanství jeho „psychologickou“ dimenzi (např. identitu, pocit sounáležitosti či důvěru) i samotnou participaci ve formálních a neformálních kontextech na různých úrovních. Dalším cílem projektu je popsat faktory, které aktivní občanství mladých lidí formují (individuální faktory, rodina, vrstevníci, volnočasové organizace, média, škola a instituce), a připravit nástroje a doporučení, jak aktivní občanství mladých lidí podpořit. 

více o projektu zde

Bez popisku
Seznam publikací projektu


Počet publikací: 28


Předchozí 1 2 3 Další

Determinanty růstu extremismu a populismu v čase ekonomické krize

Projekt se zaměřuje na nárůst volební podpory extremistických a populistických stran. Viditelným (přinejmenším mediálně) se stal souběžně se světovou ekonomickou krizí. Cílem projektu proto bude ověřit, do jaké míry a jakým způsobem ovlivnila ekonomické krize vzestup volební podpory extremistických a populistických stran. Analýza se zaměří na členské země Evropské unie nejen v dotčeném období 2008-2014, ale bude reflektovat také léta mu předcházející. Existují totiž indicie, které naznačují, že se ekonomická krize stala pouze nástrojem k odhalení hlubších pnutí uvnitř evropské společnosti, která mají dlouhodobější charakter. Projekt proto využije nejen poznatků ekonomie, ale i ostatních společenských věd. Spojí vědce ze tří fakult Masarykovy univerzity (ESF, PrF, FSS) a pěti vědních oborů, které jsou pro zkoumání této problematiky nezbytné (ekonomie, politologie, práva, sociální psychologie a sociologie).

více o projektu zde

Bez popisku
Seznam publikací projektu


Počet publikací: 33


Předchozí 1 2 3 4 Další

Psychologické aspekty občanské participace adolescentů

Projekt si klade za cíl prozkoumat psychologické procesy, které ovlivňují formování občanských orientací a občanské angažovanosti u adolescentů (14-17 let). Důraz je položen na zkušenosti z proximálních sociálních kontextů, zvláště školního prostředí, rodiny a vrstevnických skupin. Longitudinální výzkum umožní sledovat efekt těchto zkušeností u dospívajících ve střední a pozdní adolescenci. Projekt využije validní dotazníkové metody, které budou pohlížet na adolescenty v kontextu jejich sociálních skupin, především jako příslušníky školních tříd. Kvalitativní metody budou reprezentovat rozhovory, kterými budou zjišťována témata reflektující občanství. Zohledněna bude rovněž role individuálních charakteristik, které mohou u adolescentů vyvolat rozdílné odpovědi na kontextuální vlivy. Výsledky prohloubí zejména poznatky ohledně každodenních (ne explicitně politických) faktorů, které ovlivňují občanský vývoj mladých lidí. Uvedený výzkumný plán umožní formulovat teoretické i praktické implikace.

více o projektu zde

Bez popisku
Seznam publikací projektu


Počet publikací: 12


Předchozí 1 2 Další

Processes influencing democratic ownership and participation (PIDOP)

PIDOP je mezinárodní výzkumný projekt financovaný Evropskou komisí v rámci 7. rámcového programu. Je zaměřen na zkoumání procesů, které ovlivňují demokratické občanství a participaci v osmi Evropských zemích – Belgii, České republice, Itálii, Německu, Portugalsku, Švédsku, Turecku a Velké Británii. Projekt je interdisciplinární povahy a vychází z oborů psychologie, politologie, sociologie, sociální politiky, a pedagogiky.

více o projektu zde

Bez popisku
Seznam publikací projektu


Počet publikací: 0


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info