Self-efficacy pomáhá absolventům odborných středních škol zvládat kariérové změny

13. 5. 2022

Po ukončení vyššího středního odborného vzdělání stojí absolventi před jedním z nejtěžších kariérních úkolů: přechod do terciárního vzdělávání nebo na trh práce. Odborné programy však nejsou akademicky zaměřené a studenti odborných škol jsou obvykle připravováni na výkon konkrétních prací. Teorie budování kariéry předpokládá, že vysoká adaptabilita kariéry vede k pozitivním výsledkům adaptace během kariérního přechodu. Konkrétní cesty, jak k tomu dochází, však stále nejsou dostatečně prozkoumány.

Na adaptabilitu se však zaměřil IVDMR tým Lucii Kvaskové, Petra Hladi, Petra Palíška, Václav Šašinky, Andrease Hirschi, Stanislava JežkaPetra Macka. Kariérovou adaptabilitu pojímali jako soubor psychosociálních zdrojů pro zvládání vývojových odborných úkolů, účast na pracovním životě a přizpůsobování se změnám na trhu práce i v pracovních podmínkách. Ve svém výzkumu tedy zkoumali souvislosti kariérové adaptability s výsledky adaptace profesní identity a životní spokojenosti ve chvílí kariérové změny studentů odborných škol. Zároveň ověřovali roli vědomí vlastní účinnosti při kariérním rozhodování. "Vlastní účinnost" nebo častěji self-efficacy označuje důvěru ve vlastní schopnosti a uplatnění.

Lucia Kvasková a spol. provedli tří–vlnný longitudinální výzkum českých absolventů 44 středních odborných škol u nichž byly pomocí dotazníků sbírána data. Během první vlny tým změřil u 3 126 studentů středních škol (2-3 měsíce před ukončením studia) kariérovou adaptabilitu, self-efficacy v rámci kariérního rozhodování a míru jasnosti vlastní profesní identity. Zhruba o 10 měsíců později od první vlny byla od absolventů, kteří měli zájem ve výzkumu pokračovat (N=512), sbírána ve druhé vlně data o self-efficacy v rámci kariérního rozhodování a životní spokojenosti. Ve třetí vlně (zhruba 20 měsíců od první vlny) byla od zbylých participantů (N=328, 10.5 % z původního počtu) sbírána data o míře jasnosti profesní identity a životní spokojenosti.

Zjištění ukázala, že kariérová adaptabilita během studia na odborné škole pozitivně předikovala adaptační reakce, které následně pozitivně souvisely s výsledky adaptace po absolvování školy. Jinak řečeno, self-efficacy v rámci kariérního rozhodování plně mediovalo vztah mezi kariérovou adaptabilitou a profesní identitou. Studie však nepodporuje dlouhodobý pozitivní vliv kariérové adaptability na životní spokojenost. Poskytuje ale empirickou podporu modelu kariérové adaptace. Ten předpokládá, že ti, kteří využívají své zdroje kariérové adaptace k adaptivním reakcím při řešení úkolů kariérového vývoje, mají větší šanci dosáhnout úspěšných výsledků kariérové adaptace.

Výsledky zdůrazňují význam přesvědčení o vlastní účinnosti jako postojové adaptační reakce, která lidem pomáhá zvládat kariérové změny. Za prvé, zdroje kariérové adaptace přispívají k úrovni důvěry, kterou absolventi odborných škol pociťují, pokud jde o jejich schopnost úspěšně zvládnout úkoly spojené s kariérovým rozhodováním. Zadruhé tato přesvědčení o vlastní účinnosti při rozhodování o kariéře ovlivňují rozvoj kariérových zájmů, schopností a cílů, a tím posilují míru jasnosti profesní identity. Míra jasnosti profesní identity je důležitým výsledkem adaptace a kariérovou meta–kompetencí, která by mohla úspěšně vést absolventy odborných škol při změnách kariéry. Kvásková a spol. se proto domnívají, že je zásadní identifikovat procesy, které usnadňují úspěšnou kariérovou adaptaci. V souladu s tím lze vyvodit, že během období kariérového přechodu, podpořeného kariérovou adaptabilitou, přispívá vědomí vlastní účinnosti při rozhodování o kariéře k utváření jasné a stabilní profesní identity.

Kvasková, L., Hlado, P., Palíšek, P., Šašinka, V., Hirschi, A., Ježek, S., & Macek, P. (2022). A Longitudinal Study of Relationships Between Vocational Graduates’ Career Adaptability, Career Decision-Making Self-Efficacy, Vocational Identity Clarity, and Life Satisfaction. Journal of Career Assessment, 10690727221084106.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info