Rizika pro dospívající: jak na sebe vzájemně působí šikana, užívání médií a další potíže?

4. 1. 2023

Používání digitálních technologií je nejvýznamnější volnočasovou aktivitou dospívajících, prostředkem komunikace s vrstevníky, či prostředím, kde si vytvářejí svou identitu. Přestože digitální technologie poskytují nepopiratelné příležitosti, jsou spojeny i s problémy a riziky, jako jsou kyberšikana či nadměrné používání internetu či mobilů.

Šikana i kyberšikana jsou obvyklým označením pro opakované záměrné agresivní chování, které se děje buď v tradičním prostředí jako je škola, či za pomocí digitálních médií (např. na sociálních sítích). Dosavadní výzkumy ukazují, že tradiční i kyber-šikana jsou často vzájemně propojené. Stejně tak bývají propojené s nadměrným užíváním technologií (někdy nazývané např. jako závislost na internetu či mobilní telefonu). Ty se zpravidla definují jako neschopnost omezit jejich používání (např. čas), což vede k problémům (např. izolaci, snížení školních výsledků, opouštění koníčků).

Nadměrné používání internetu může předcházet šikaně – například pokud dítě ztratí dostatečný kontakt se svými kamarády a je izolované. Nebo může naopak být nadměrné užívání internetu výsledkem šikany – kdy dítě naopak k internetu utíká jako k prostředku zmírnění stresu, špatné nálady a negativních emocí vůbec. Zároveň jak šikana, tak nadměrné používání internetu sdílí řadu dalších psychosociálních vlivů, například se dějí častěji dětem s vyšší impulsivitou.

Ačkoli mnoho studií již šikanu a různé její varianty i nadměrné užívání různých médií zkoumalo zvlášť či v omezených vztazích, žádný výzkum zatím neprozkoumal vzájemný vliv a roli jednotlivých typů chování naráz. INPSY tým Lukase Blinky, Andrey Stašek, Niky Šablatúrové, Anny Ševčíkové a Daniely Husárové (z týmu CoHeReNt) se právě proto rozhodl prozkoumat celé spektrum potenciálně rizikového chování dospívajících: offline i online šikanu v roli oběti a útočníka, nadměrné užívání internetu a chytrých telefonů a psychosociální obtíže (např. osamělost, roztěkanost či vznětlivost).

Pro výzkum byla využita reprezentativní data od 3 939 slovenských adolescentů ve věku 13-15 let. Ta byla získána v rámci WHO projektu Health Behavior in School-aged Children (HBSC). Výzkumníci zvolili analýzu síťovým modelem, díky kterému mohli zhodnotit, jak na sebe vzájemně působí jednotlivé problémy a jak se sítě potíží liší pro chlapce a dívky.

Obr. 1. Síťový model pro chlapce (vlevo) a dívky (vpravo). Čím tlustší spojení mezi uzly, tím silnější vztah. Žluté = problémové užívání internetu, růžové = problémové užívání telefonů, oranžové = (kyber)šikana, modře a zeleně = psychosociální potíže.

Jednotlivé uzly vytvořily podobně seskupené sítě (viz. obr. 1) pro obě pohlaví, s několika pozoruhodnými rozdíly. Např. u dívek používání médií vzájemně svázáno, u chlapců však nikoli. U obou sítí pak nebyl internet přímo propojen se zkušenostmi se šikanou, důležitější roli tedy hrají přímo chytré telefony. Mimo to zkušenosti se šikanou vytvořily propojený shluk v obou sítích, znamená to tedy, že jakákoli zkušenost se šikanou (v pozici oběti i pachatele) zvyšuje šanci na zkušenost dalšího typu. Více informací o samotném modelu a uzlech je k dispozici ve twitterovém vlákně jednoho z autorů.

Výzkumníci se také zaměřili na praktické dopady zjištění. Díky modelům identifikovali dva zásadní problémy, které působí jako tzv. most mezi ostatními, tj. udržují, síť problému pohromadě. Těmi byly 1) zkušenost jako oběť šikany a 2) časté vynechávání spánku a jídla kvůli aktivitám na internetu. Tyto “mosty” jsou potenciálními kandidáty pro intervenci jak u chlapců, tak u dívek. Pomoc obětem šikany a zlepšení každodenních návyků by tedy mohlo pozitivně působit i na další obtíže u dospívajících.

Studie také poskytuje důkazy o tom, že problematické užívání digitálních médií může hrát roli ve zkušenostech se šikanou bez ohledu na to, zda k ní dochází offline nebo online. Výsledky výzkumu se dají využít pro preventivní a intervenční práci odborníků, kteří se zabývají dospívajícími. Taktéž je lze užít pro komplexní srovnání chlapců a dívek v tom, jakou roli u nich jednotlivé problémy hrají.

Blinka, L., Stašek, A., Šablatúrová, N., Ševčíková, A., & Husarova, D. (2022). Adolescents' problematic internet and smartphone use in (cyber) bullying experiences: A network analysis. Child and adolescent mental health.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info