Nepříjemné zkušenosti klientů odhalují mnohé o psychoterapeutickém procesu

17. 8. 2023

Bez popisku

Psychoterapie na sebe bere mnoho podob. Její různé modality se liší, ať už v počtu zúčastněných osob, podobě užitých intervencí nebo četnosti sezení. Nehledě na konkrétní provedení je společnou ambicí psychoterapie zmírnění klientových potíží a efektivní léčba. Ne vždy je však v jejím procesu dosahováno úlevy, ale naopak mohou být u klienta vyvolány nepříjemné zážitky.

Výzkumný tým okolo profesora Zbyňka Vybírala z INPSY ve spolupráci s Brigham Young University (Spojené státy americké) analyzoval 51 vědeckých studií týkajících se negativních zkušeností klientů s psychoterapií a následně identifikoval společné faktory, jež podobné zážitky způsobují. Studované výzkumy byly provedeny mezi lety 1986 až 202215 zemích světa a zahrnovaly výpovědi 1267 klientů, kteří docházeli do různě orientovaných psychoterapií.

Vybíral a kolegové prostřednictvím kvalitativní meta-analýzy identifikovali celkem 21 kategorií ovlivňující negativní zážitky klientů, které se podle vzájemné podobnosti shlukují do čtyř obecných skupin (klastrů) a jsou uvedeny v následující tabulce:

Obecné kategorie

Faktory způsobující nepříjemné zkušenosti klienta

Klastr 1: Terapeutovo nežádoucí chování

Terapeut:

a) nenaslouchá

b) nerozumí

c) soudí

d) nevhodně reaguje

e) je vnímán jako nekompetentní

f) devalvuje zkušenost klienta

g) jedná ve vlastním zájmu

Klastr 2: Překážky v terapeutickém vztahu

Pro terapeutický vztah je překážkou:

a) nedostatek empatie a pociťovaný odstup

b) zažívání nedůvěry

c) klientovo zmatení a nejistota z léčby

d) nedostatečné vzájemné naladění

Klastr 3: Nevhodné nastavení léčby

Nespokojenost s léčbou ovlivňují:

a) praktické aspekty (například neflexibilní časové možnosti terapeuta)

b) nenaplněná očekávání

c) nesouhlas s terapeutovými postupy

d) způsob ukončení terapie

Klastr 4: Nežádoucí dopady léčby

Klientovo neuspokojení z léčby pociťované jako:

a) absence nebo nedostatečnost změny

b) nárůst potíží

c) strach z terapeutického procesu

d) ztráta motivace a naděje

e) nepříjemné pocity během terapie

f) nárůst negativního myšlení

Autory formulované kategorie jsou vyčerpávajícím přehledem mnoha procesuálních rizik, které při psychoterapii nastávají. Negativní prožitek klienta však sám o sobě neznačí, že léčba selhává, protože k jejímu procesu mnohdy dočasná nespokojenost patří. Jak sami autoří tvrdí: Klientova negativní percepce automaticky neznamená, že terapie nebo sezení vedou ke škodě či zhoršení.”

Výsledky meta-analytické studie výzkumníků z INPSY mohou nejen napomoct terapeutům v orientaci v psychoterapeutickém procesuzefektivnit tak jejich práci s klientovým prožíváním, ale i iniciovat další výzkum, který by například mohl odhalit specifické vzorce výskytu negativních zkušeností u různých psychoterapeutických modalit či určité populace klientů.

Vybíral, Z., Ogles, B. M., Řiháček, T., Urbancová, B., & Gocieková, V. (2023). Negative experiences in psychotherapy from clients’ perspective: A qualitative meta-analysis. Psychotherapy Research, 1-14.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info